Förköpsinformation

Allmänna villkor hittar du här
Faktablad (IPID) hittar du här

 

Viktigt om förköpsinformation

Detta är översiktlig information om er försäkring som försäkringsbolag enligt lag ska tillhandahålla i samband med köp av försäkring. Vi rekommenderar att ni läser och sparar denna information. Om något skydd är särskilt viktigt för er ber vi er kontakta oss med frågor, på 010-456 39 39.

Noteras bör att vid skada är det alltid de fullständiga villkoren och ditt försäkringsbrev som ligger till grund för skaderegleringen.

 

Om försäkringen

Aimo Självriskreducering är en försäkring som reducerar ordinarie självrisk. I förevarande fall reduceras den ordinarie bilförsäkringens självrisk vid skador på försäkrat fordon ner till 2 000 kronor per skada.

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för den individ som har ingått ett hyresavtal med Aimo Solution.

Var gäller försäkringen

Försäkringen gäller i Sverige.

När försäkringen gäller

Försäkringen gäller under den period som försäkringstagaren har ett giltigt hyresavtal med Aimo Solution.

Vad ingår i försäkringen?

I försäkringen ingår:

  • Självriskreducering vid aktualiserande av ordinarie bilförsäkring.

Viktiga begränsningar

  • Skada ersätts inte om fordonet används vid motortävling, terrängkörning e.d.

Självrisk

Denna försäkring gäller utan självrisk.

Skadeanmälan

När en skada har uppstått ska du snarast möjligt anmäla detta till Aimo Solution. Ni kan kontakta Aimo Solutions kundservice på telefon 010-456 39 39 eller
e-post damage@aimoshare.se. Till skadeanmälan ska bifogas de handlingar som är nödvändiga för att kunna bedöma rätten till ersättning.

Preskription

Försäkrad som vill kräva försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd förlorar sin rätt till försäkringsskydd om den försäkrade inte väcker talan mot försäkringsgivaren inom 10 år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.

Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut om ersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot försäkringsgivaren inom 6 månader från det han fick känne­dom om att anspråket kunde göras gällande. Om anspråk har framställts till försäkringsgivaren inom denna tid är fristen dock 6 månader efter det att försäkrings­givaren har förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket.

Premiebetalning

Premien betalas genom applikationen alternativt genom ett separat avtal.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter hanteras både av Aimo och av Berkley, i enlighet med den information om behandling av personuppgifter som respektive företag lämnar på sin webbplats:

www.aimosolution.com/integritetspolicy/

www.berkleyforsakring.se/data-sakerhet/

Kontaktuppgifter

För frågor kring försäkringen vänligen kontakta Aimo Solution via e-post hello@aimoshare.se eller ring 010-456 39 39.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial. Birger Jarlsgatan 22, 114 34, Stockholm.

Försäkringsförmedlare

Försäkringen förmedlas av Aimo Solution AB org.nr. 559148-0941, Warfvingesv. 30, 112 51 STOCKHOLM, Aimo Solution AB är registrerat hos Bolagsverket som en anknuten försäkringsförmedlare till Berkley. Berkley är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som försäkrings­förmedlaren vållat och som drabbar dig som kund.

Aimo får ersättning för förmedlingen och administrationen av försäkringarna, inklusive reglering av de skador som omfattas av försäkringarna. Ersättningen baseras på förmedlade försäkringar och beräknas som skillnaden mellan avtalad kundpremie och försäkringsgivarens riskpremie. Försäkringsgivarens riskpremie kan variera över tid, bl.a. beroende på försäkrade volymer och skadeutfall. Initialt är riskpremien 8,00 kr per uthyrning.

Om vi inte kommer överens

Omprövning av ditt ärende

Den som inte är nöjd med beslutet i ett ärende kan få det omprövat genom att skriftligen till Försäkringsgivaren redogöra för sitt ärende och be om en omprövning av ärendet. Se adress under avsnittet Försäkringsgivare.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Om du fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har du möjlighet att vända er till Allmänna Reklamationsnämnden.

Allmän domstol

En försäkringstvist kan i de flesta fall även prövas av allmän domstol.