Användarvillkor

Självriskreducering

Läs dessa Allmänna Villkor noga. Genom att registrera dig hos Aimo och godkänna de Allmänna Villkoren ingår du ett avtal med Aimo varvid du samtycker till att bli bunden av de Allmänna Villkoren, vår Integritetspolicy och alla kundinstruktioner som utfärdas av Aimo från tid till annan. Om du inte godkänner de Allmänna Villkoren ska du inte registrera dig för eller på annat sätt använda Aimos tjänster.

 1. Definitioner

”Aimo-appen” betyder den app som Aimo utgett för tjänsterna. Appen kan laddas ner från Google Play eller AppStore.

En ”Bil” betyder en bil som finns tillgänglig i Aimo-appen.

”Allmänna Villkor” betyder de Allmänna Villkor på vilka ett avtal (enligt definition nedan) träffats mellan Aimo Solution AB, org. nr. 559148-0941, nedan kallat ”Aimo”, och den avtalande medlemmen, nedan kallad ”Kunden”.

”Hemmazonen” betyder det i Aimo-appen definierade område, där Kunden får påbörja och avsluta sin resa. Hemmazonen är också det område där Aimo ansvarar för parkering av bilarna enligt vad som anges i § 11 nedan. Hemmazonen kan ändras från tid till annan och Kunden ska uppdatera sig om eventuella ändringar före varje Hyresperiod.

”Rental Station” betyder en Aimo HotsSpot dedikerat för uthyrning av bilar för längre tid (24h eller längre).

En ”Aimo Rental” betyder en bil som är tillgänglig att hyra i 24 timmar eller längre från Aimo Rental Stationer. Vid slutet av hyresperioden måste kunden lämna tillbaka en sådan Aimo Rental till de angivna stationer som tillhandahålls av Aimo från tid till annan.

”Prislistan” betyder den vid var tidpunkt gällande prislistan för att hyra och använda en Bil. Prislistan är tillgänglig på https://aimoshare.se/ och i Aimo-appen. Kunden ansvarar för att hålla sig uppdaterad om Prislistan och vad som omfattas av denna.

”Hyresperioden” för Free Floating betyder perioden från att Kunden låser upp Bilen tills dess att Kunden avslutar uthyrningen i Aimo-appen och låser Bilen.

”Hyresperioden” för Aimo Rental refererar till den period som är angiven i bokningsbekräftelsen. Den virtuella nyckeln kommer att vara tillgänglig i appen mellan 24h och 15 minuter före Hyresperioden startar. Det betyder att bilen är klar förberedd för kunden att använda. Om kunden väljer att starta tidigare än angivet i bokningsbekräftelsen så kommer hyresperioden att starta från det att kunden låser upp bilen i appen.

 1. Grundläggande bestämmelser för användning av tjänsterna

2.1 Behörighet att göra bokningar

Behöriga att göra bokningar är fysiska personer som – har godkänt dessa Allmänna Villkor – har fyllt 19 år – har ett i Sverige giltigt körkort med behörighet att köra Bilen sedan minst ett år tillbaka utan avbrott samt uppfyller alla villkor och krav som anges för detta.

Kunden ska ha betalningsförmåga, vilket Aimo kan när som helst kontrollera Kundens ekonomiska status med hjälp av en kreditupplysning. Om en kreditupplysning inhämtas får du information om detta via brev eller e-post. Om Kunden har betalningsanmärkning, eller Aimo annars har skälig anledning att misstänka att Kunden saknar betalningsförmåga, har Aimo rätt att begränsa eller förbjuda Kundens tillgång till tjänsten.

2.2 Körkortets giltighet

Kunden är skyldig att utan oskäligt dröjsmål rapportera återkallelse eller inskränkt behörighet, verkställighet av sådan återkallelse eller inskränkning, eller att körkortets giltighetstid upphör, till Aimo. Rätten att använda Aimos Fordon upphör och Kundens nyttjanderätt suspenderas om Kundens körkort återkallas eller tillfälligt omhändertas. Om körkortets behörighet inskränks förbehåller sig Aimo rätten att återkalla nyttjanderätten. Kunden är skyldig att på begäran när som helst uppvisa sitt körkort för Aimo. Om Kunden inte kan uppvisa ett giltigt körkort har Aimo rätt att återkalla nyttjanderätten.

2.3 Vite

Om Kunden bryter mot avtalet genom att företa en olovlig resa ska Kunden betala ett vite enligt Prislistan. Detta ska inte påverka Aimos rätt att framställa ytterligare skadeståndskrav. Betalda vitesbelopp ska avräknas mot Aimos skadeståndskrav.

2.4 Kundförhållande

Genom att registrera sig, godkänna dessa Allmänna Villkor och skapa inloggningsuppgifter bekräftar Kunden att denne ingått ett bindande elektroniskt avtal med Aimo och Kunden är därigenom bunden av de Allmänna Villkoren, vilka tillsammans med Prislistan utgör hela avtalet mellan Aimo och Kunden.

Kundens inloggningsuppgifter till Aimos tjänst är personliga och får endast användas av Kunden vilket bl.a. innebär att det är (i) strängt förbjudet att låna ut inloggningsuppgifterna och låta annan köra Bilen; samt att (ii) Kunden ansvarar mot Aimo avseende kontot oavsett om det har använts av annan. Vid obehörig användning av Kundens inloggning ska Kunden rapportera detta till Aimos kundtjänst på telefon omedelbart, varvid Kunden ska betala den avgift som anges i Prislistan samt alla tillkommande extrakostnader.

 1. Tillgång till tjänsten

3.1 Hur man får tillgång till tjänsten

Vid bokning av en Bil i Aimo-appen reserveras Bilen för Kunden under en viss tid (som kan ändras från tid till annan). Kunden kan maximalt boka Bilen två gånger innan denne påbörjar en Hyresperiod. Upprepade överträdelser mot detta kan medföra att senare bokningar sker på särskilda villkor eller att Kunden avstängs från tillträde till Bilen.

En Hyresperiod för Free Floating startar när Kunden låser upp Bilen med Aimo-appen. Samtidigt övertar Kunden ansvaret för Bilen. Kunden betalar för Aimos tjänst från det att Kunden låser upp Bilen med Aimo-appen tills Kunden avslutar resan i Aimo-appen och låser Bilen på nytt.

En Hyresperiod för Aimo Rental refererar till den period som är angiven i bokningsbekräftelsen. Den virtuella nyckeln kommer att vara tillgänglig i appen mellan 24h och 15 minuter före Hyresperioden startar. Det betyder att bilen är klar förberedd för kunden att använda. Om kunden väljer att starta tidigare än angivet i bokningsbekräftelsen så kommer hyresperioden att starta från det att kunden låser upp bilen i appen.

Vid start av en resa bekräftar Kunden vidare att Bilen tagits emot i god ordning och att bromsar, styrning, i förekommande fall blinkers och ljus kontrollerats innan körningen påbörjades. Eventuella klagomål på Bilens skick ska framföras till Aimo innan resans start.

3.1.1

Bilen är reserverad för Kunden så fort bokningen är lagd via hemsidan eller via appens huvudsida under ”Senare”. Debitering startar enligt bokningsbekräftelsens överenskomna  startdatum. Bokningen är bindande. Avbokning senare än 24h innan starttid och tidig återlämning debiteras enligt aktuell prislista.

3.2 Kundens ansvar

Kunden ansvarar för alla skador som drabbar Aimo på grund av att Kunden försummat att i rätt tid rapportera obehörig användning av Aimo-appen.

 1. Reservationer och ingående av enskilda avtal

Kunden kan bara boka Bil i Aimo-appen och för Aimo Rental även via hemsidan, aimoshare.se. Bokningar är inte bindande förrän de har godkänts av Aimo. Aimo har rätt att vägra godkänna en bokning om det inte finns tillräckligt många lediga Bilar eller av annan legitim orsak. Om en reserverad Bil inte tas i bruk av Kunden inom den reserverade tiden, frisläpps Bilen så att det kan bokas av andra kunder. Kunden kan avboka en reservation eller, i mån av tillgång, ändra bokningen till en annan Bil fram till den bokade starttiden. För Aimo Rental kan avbokning ske upp till 24h innan den i bokningsbekräftelsen angivna starttiden.

Ett hyresavtal träffas när Kunden låser upp Bilen med Aimo-appen. För Aimo Rental träffas ett hyresavtal då kunden erhåller en bokningsbekräftelse. Då startar den Hyresperiod som ska betalas av Kunden. Hyresavtalet upphör när uthyrningen avslutas i Aimo-appen och Kunden låser Bilen. För Aimo Rental avslutas Hyresperioden enligt angiven tid i bokningsbekräftelsen, om kunden väljer att avsluta resan senare än angiven utsatt tid så avslutas hyresavtalet då kunden låser bilen.

Den maximala Hyresperioden för varje enskilt hyresavtal är 48 timmar. Om Kunden vill förlänga Hyresperioden kan detta medges efter särskild överenskommelse med kundtjänst i varje enskilt fall. För Aimo Rental kan en Hyresperiod förlängas efter individuell kontakt och överenskommelse skett tillsammans med Aimo Share´s kundservice.

Ett undantag från 48-timmarsregeln är partner- eller specialerbjudanden (dvs. erbjudanden som kräver särskilda avtal med Aimo innan resan påbörjas).

 1. Kundens skyldighet att kontrollera Bilen innan en resa påbörjas

Kunden är skyldig att innan resan påbörjas kontrollera att Bilen är ren och inte är behäftad med några fel eller skador. Kunden ska rapportera alla fel och skador som upptäcks till kundtjänst via Aimo-appen. Det är mycket viktigt att alla nya skador anmäls innan Bilen startas så att det kan säkerställas att ansvaret läggs på den som vållat skadan. Alla avtal om reparation eller bärgning ska godkännas i förväg av Aimo. Om Kunden inte har rapporterat någon skada ska Bilen visuellt och tekniskt anses vara i gott skick.

 1. Handhavande och användning av Bilen

6.1 Allmänna skyldigheter

Kunden ska hantera Bilen med omsorg och aktsamhet i enlighet med manualer, handböcker, dokumentation och tillverkarens specifikationer. Kunden ska försäkra sig om att Bilen är trafiksäker innan en resa påbörjas, till exempel genom att undersöka däcken. Innan Bilen parkeras ska Kunden säkra den mot stöld (stänga fönster, dörrar och eventuell taklucka samt låsa Bilen). Vid körning på allmän väg ska Kunden följa alla trafikregler.

6.2 Förbjuden användning

Kunden får inte använda Bilen för följande ändamål: A) för motorsport, särskilt för hastighetstävlingar, B) för biltester, övningskörning, körsäkerhetsutbildning eller terrängkörning, C) för transport av betalande passagerare eller annan kommersiell persontransport, D) för uthyrning till underhyrestagare eller för marknadsföring av Kunden, E) för att begå brott, även om brottet endast är straffbart enligt lagen på den plats där brottet begicks, F) för transport av brandfarliga, giftiga eller på annat sätt farliga ämnen, G) för transport av föremål som på grund av sin form, storlek eller vikt kan äventyra trafiksäkerheten eller orsaka in- eller utvändig skada på Bilen, H) för att dra släp eller bogsera bilar eller andra saker, I) för djurtransporter. Kunden får inte heller: J) använda Bilen för resor utanför Sverige (undantaget partnererbjudanden, dvs. erbjudanden villkorade av särskilt avtal med Aimo), K) köra Bilen om Kunden är påverkad av alkohol (blodalkoholhalt 0,0‰), droger eller mediciner som kan påverka Kundens körförmåga, L) transportera barn under 12 års ålder eller kortare än 150 cm utan att använda lämplig godkänd skyddsanordning (babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde) för barnet. Kunden ska följa tillverkarens instruktioner om montering och demontering av skyddsanordningar för barn. M) nedsmutsa Bilen under Hyresperioden utöver vad som kan anses rimligt med iakttagande av skälig omsorg eller lämna skräp av något slag i Bilen, N) återlämna Bilen med avaktiverad passagerarairbag, O) röka eller tillåta passagerare att röka i Bilen. Vid brott mot rökförbudet utgår ett obligatoriskt vite enligt Prislistan, vilket inte ska påverka Aimos rätt till skadestånd eller annan ersättning. Brott mot eller försummelse enligt någon av ovanstående bestämmelser medför en rätt för Aimo att avsluta hyresavtalet utan uppsägning, häva hyresavtalet eller suspendera hyresavtalet enligt bestämmelserna om avstängning i § 11.6 i dessa Allmänna Villkor. I sådana fall har Kunden inte rätt till någon ersättning. Detta ska inte påverka Aimos rätt till skadestånd på grund av brott mot någon av bestämmelserna i punkterna A-O ovan.

Missbruk av våra kampanjer utöver vad som kan anses vara en rimlig användning av en bil i privat bruk eller användning av den för kommersiellt bruk leder till överkörning. Vid brott mot denna klausul förbehåller sig aimo rätten att debitera kunden ytterligare ersättning enligt prislistan.

6.3 Aimos rätt att kontakta Kunden

Aimos kundtjänst får kontakta Kunden om det är något problem med hyres- eller användningsrutinerna (t.ex. att Bilen inte är ordentligt låst trots bekräftelse att bokningen är avslutad) för att säkerställa problemets orsak eller för det fall det inträffat en olycka, eller om Bilen är använd längre än avtalad period.

 1. Kundens skyldighet att ladda Bilen

7.1 När och hur laddning ska ske

Kunden är skyldig att säkerställa att Bilen har tillräckligt med laddning kvar för att nå den planerade destinationen. Kunden är vidare skyldig att återlämna Bilen med en återstående räckvidd på minst +25 km / +7% batteri, alternativt på en av aimos godkända laddstationer. Återstående räckvidd kan avläsas på instrumentpanelen. Om Kunden bryter mot denna skyldighet ska Kunden betala alla extrakostnader enligt Prislistan liksom alla eventuella kostnader för reparation och bärgning (i förekommande fall).

7.2 Laddkabel

Bilen är utrustad med en laddkabel. Kunden ansvarar för att laddkabeln är korrekt placerad i Bilens bagageutrymme innan resan påbörjats. Om laddkabeln saknas ska Kunden meddela detta till kundservice. Kostnader i samband med att laddkabeln saknas efter det att resan påbörjats ansvarar Kunden för.

Kunden förbinder sig att uteslutande använda laddkabeln för laddning av Bilen. Aimo förbehåller sig rätten att anmäla varje annan användning av laddkabeln till behörig åklagarmyndighet. Kunden förbinder sig att utge ett i Prislistan angivet vite för varje uppsåtlig eller vårdslös användning av laddkabeln eller annat brott mot dessa Allmänna Villkor.

 1. Aimos ansvar

Med undantag för väsentligt avtalsbrott ansvarar Aimo gentemot Kunden endast vid uppsåt eller grov vårdslöshet av någon av Aimos legala företrädare eller ombud. Väsentliga avtalsförpliktelser är förpliktelser som möjliggör för Aimo att överhuvud taget fullgöra hyresavtalet, som en avtalspart normalt sett förlitar sig på eller generellt bör kunna förlita sig på. Aimo friskriver sig från allt strikt ansvar för eventuella ursprungliga produktionsfel i Bilen. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte vid dödsfall eller personskada, grov vårdslöshet eller uppsåt, om fel döljs i bedrägligt syfte, om en garanti lämnas eller risken för upphandling påtagits eller enligt Produktansvarslag 1992:18.

 1. Kundens ansvar

9.1 Allmänt ansvar och försäkringsskydd

Om Bilen, dess tillbehör eller enskild del skadas eller förloras eller i händelse av avtalsbrott ansvarar Kunden enligt lag och enligt dessa Allmänna Villkor. Kundens ansvar omfattar även tillkommande extrakostnader, t.ex. bärgningskostnader, värdeminskning, förlust av försäkringsbonus och förlorade hyresintäkter. Bilen är helförsäkrad med sedvanlig omfattning. Försäkringen gäller specifikt inte för skada som orsakats av felaktig hantering eller misskötsel av Bilen, t.ex. skada orsakad av ignorerade varningslampor eller om Kunden använder Bilen under påverkan av alkohol eller droger. Om inte annat anges i dessa Allmänna Villkor ska de Allmänna Villkoren och Aimos försäkringsgivares villkor, vilka lämnas till Kunden på begäran, gälla för ovannämnda försäkringar.

Kunden är ansvarig för självrisks-kostnaden avseende alla skador som har uppkommit avseende Bilen under Hyresperioden för det fall kunden orsakat skadan. Om försäkringsbolaget anser att Kunden har varit vållande eller medvållande i en kollision med annan (eller dess egendom) kan Kunden bli tvungen att betala självrisk avseende motpartens trafikförsäkring utöver den egna försäkringen, Nuvarande nivåer avseende självrisker återfinns i Prislistan.

Kunden kan i början av Hyresperioden välja en tilläggsförsäkring, som minskar självrisken i händelse av skada. Detta val kan inte göras efter det att Hyresperioden påbörjats och det finns ingen ångerrätt på tilläggsförsäkringar.

9.2 Skyldighet att ersätta Aimo vid uppsåtlig eller grovt vårdslös skada

Om Kunden uppsåtligen eller av grov vårdslöshet orsakar en skada på Bilen gäller ingen försäkring och om försäkringsbolaget beslutar att inte ersätta skadan är Kundens ansvar är inte begränsat till självrisken. Detsamma gäller om Kunden eller annan kör Bilen utan giltigt körkort eller påverkad av alkohol eller narkotika. Om skadan på Bilen inte omfattas av försäkringen ska Kunden hålla Aimo skadeslös för alla kostnader inkl. indirekta kostnader samt ersättningsanspråk från tredje part.

9.3 Ansvar vid avtalsbrott mot § 6

Om Kunden uppsåtligen eller av grov vårdslöshet bryter mot de användningsföreskrifter för Bilen som anges i § 6 i dessa Allmänna Villkor, är Kunden skyldig att betala en avgift enligt Prislistan, och om Aimo drabbas av en förlust ansvarar Kunden för hela förlusten även utöver självrisken.

9.4 Ansvar vid lagbrott, ersättning för administrativa kostnader

Kunden ansvarar tillfullo för alla lagöverträdelser som begås av denne, särskilt brott mot trafikföreskrifter och administrativa regler under Hyresperioden och i samband med parkering av Bilen. Kunden förbinder sig att hålla Aimo skadeslöst för alla viten, straffavgifter, böter och övriga kostnader och utlägg som Aimo påförs av myndigheter eller andra organ till följd av ovannämnda överträdelser. Som ersättning för sina administrativa kostnader för att hantera förfrågningar som riktas till Aimo från polisiära myndigheter för utredning av administrativa och straffrättsliga överträdelser som begåtts under Hyresperioden, har Aimo rätt att ta ut en fast avgift enligt Prislistan.

 1. Skyldigheter vid olycka, skada, stöld, haveri och annan förstörelse av Bilen

Olycka, skada, stöld, haveri eller annan förstörelse av Bilen ska omgående rapporteras till Aimos kundtjänst på telefon. Kunden är skyldig att säkerställa att alla erforderliga åtgärder vidtas för att begränsa skadan och säkra bevisning. Kunden ska polisanmäla alla skador och underrätta polis/brandkår om att en elbil är inblandad i olyckan. Kunden får inte lämna olycksplatsen förrän polisen har färdigställt sin rapport och – Bilen har överlämnats till bärgare eller – efter överenskommelse med Aimo har parkerats inom av Aimo angiven zon. Resan får fortsättas endast efter uttryckligt medgivande från Aimo.

10.1 Skyldighet att återlämna Bilen och vidaresända polisutredning

Om Kunden har orsakat en olycka och Bilen inte längre är körbar eller trafiksäker ska Kunden betala alla kostnader som uppkommer för att återlämna Bilen. Om Bilen inte längre är körbar eller trafiksäker på grund av olyckan upphör hyresavtalet genom överenskommelse med Aimo vid överlämnandet till bärgare. Vidare är Kunden skyldig att omgående vidaresända alla skriftliga olycksrapporter till Aimo och meddela Aimo om polisens ärendenummer.

10.2 Medgivande av ansvar, skada eller fel

Alla instruktioner från Aimos kundtjänst ska följas. Kunden får inte erkänna ansvar eller föregripa regleringen av något anspråk genom att göra någon betalning eller genom att på annat sätt medge ett anspråk och/eller ett fel (som påverkar försäkringen).

10.3 Skadeanmälan och skyldighet att medverka i skadehanteringen

Kunden ska alltid fylla i den skadeanmälan som tillhandahålls av Aimo och returnera undertecknad till Aimo inom 7 dagar. Kunden måste också vara tillgänglig för att delta i möte med försäkringsbolaget eller ge dem ytterligare uppgifter om det skulle behövas. Om försäkringsbolaget inte reglerar skadan för att en skadeanmälan insänts för sent förbehåller eller för det fall Kunden inte har medverkar i tillräcklig utsträckning har Aimo rätt att debitera Kunden för alla kostnader som orsakats av skadan.

10.4 Aimos val av verkstad och exklusiva rätt till försäkringsersättning

Aimo ska alltid ha rätt att välja verkstad för alla reparationer. Aimo ska alltid ha en exklusiv rätt till alla försäkringsersättningar i samband med skada på någon av Aimos bilar. Om Kunden har mottagit sådan betalning från tredje part ska Kunden utan anmaning och utan oskäligt dröjsmål vidarebefordra betalningen till Aimo.

 1. Hyresperiodens upphörande och återlämnande av Bilen

11.1 Parkering av Bilen

Olika regler kan gälla för att fastställa ansvar för parkeringskostnader för olika typer av hyresavtal mellan kunden och Aimo. Det är kundens ansvar att vara medveten om vad som gäller för det typ av Hyresavtal som gäller för den bil som hyrs av kunden.

Free Floating kunder får parkera Bilen utan avgift både vid ”Park&Keep” och vid ”avslut av resa” genom att (i) parkera Bilen korrekt enligt Trafikförordningen (1998:1276) och eventuella föreskrifter meddelade av lokala myndigheter antingen (ii) på gatumark, inom angivna taxaområden specificerade under menyn parkering på hemsidan där Bilen lagligen kan vara parkerad under de kommande 24 timmarna, eller (iii) på Aimos markerade p-platser i ett säkert p-garage listat i Aimo-appen, samt (iv) genom att i förekommande fall pausa eller avsluta bokningen i Aimo-appen. Hyresperioden avslutas i Aimo-appen när Bilen låses. Observera att det är uttryckligen förbjudet att parkera Bilen på ”Taxa 1” i de centrala delarna av Hemmazonen. I detta område hänvisas Kunden till säkert p-garage enligt (iii).

Kunden har även rätt att göra ”Park&Keep” och parkera Bilen utanför Hemmazonen (A) där det är tillåtet att parkera enligt (i), eller (B) i annat p-garage än vad som anges i (iii). I så fall ska Kunden dock själv betala för parkeringen.

För Aimo Rental / Subscription bil: Kunden är alltid ansvarig för kostnader för gatuparkering och i andra garage än nämnda i (iii).

Om Bilen inte har blivit parkerad i enlighet med ovan, och detta har resulterat i en parkeringsanmärkning, är Kunden ansvarig för att betala för parkeringsanmärkningen samt en administrativ avgift enligt Prislistan. Aimo kommer inte att överklaga parkeringsanmärkningen på uppdrag av Kunden.

11.2 Förbjudna parkeringsplatser för Bilen

Kunden förbinder sig att inte avsluta hyran på plats som ägs av fysisk person eller företag eller i taxaområden som inte är specificerade under menyn parkering på hemsidan, om inte platsen uttryckligen är markerad som p-plats för Aimo. Förbudet gäller särskilt för kundparkeringar vid shoppingcentra eller supermarkets som är markerade som sådana. Om Aimo behöver parkera om Bilen på grund av brott mot antingen Aimos eller allmänna parkeringsregler eller om en tredje part anlitas för att bogsera bort Bilen, ska Kunden debiteras för dessa tjänster enligt den gällande Prislistan.

11.3 Underlåtenhet att avsluta Hyresperioden

Om Hyresperioden inte kan avslutas på grund av dålig mobiltäckning ska Kunden parkera om Bilen och försöka igen. Om Kunden lämnar Bilen utan att på rätt sätt avsluta hyran fortsätter Hyresperioden och hyra fortsätter att debiteras. Om Hyresperioden inte kan avslutas av tekniska orsaker är Kunden skyldig att utan dröjsmål anmäla detta till kundtjänst för att bestämma vad som ska göras.

11.4 Minsta återstående räckvidd vid parkering

När Hyresperioden upphör ska Bilen ha en återstående räckvidd på minst 25 km / 7% laddning. Återstående räckvidd kan avläsas på instrumentpanelen. Om Kunden bryter mot denna skyldighet ska Kunden betala alla extrakostnader enligt Prislistan liksom alla eventuella kostnader för reparation och bärgning (i förekommande fall).

11.5 Ren, säker och oskadad Bil vid återlämnandet

För ett korrekt återlämnande av Bilen gäller följande: A) Bilens interiör ska vara ren. Om Bilen returneras i ett mycket nedsmutsat skick (t.ex. spyor) eller om det finns något skräp av något slag i Bilen ska Kunden betala för rengöringskostnaden enligt Prislistan. Om Kunden kan styrka att Aimos kostnader är lägre ska den kostnad som ska betalas av Kunden reduceras i motsvarande mån. Om Aimo kan styrka att den faktiska kostnaden var högre ska merkostnaden betalas av Kunden. B) Bilen ska vara låst och skyddad mot stöld. Specifikt ska dörrar, rutor och soltak (i förekommande fall) vara stängda och Bilen låst. Rattlåset ska vara aktiverat. C) Bilen ska återlämnas med all tillhörande dokumentation. D) Ingen av Bilens utrustning eller tillbehör ska saknas (inklusive laddkabel).

11.6 Aimos uppsägning av hyresförhållandet

Aimo har rätt att säga upp en pågående Hyresperiod med omgående verkan om Kunden i något avseende försummar att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor eller annat avtal mellan Aimo och Kunden, särskilt om Bilen används i strid mot någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor eller i övrigt utan skälig omsorg, om Kunden har lämnat falsk uppgift för att vilseleda Aimo eller dennes partners, om Kunden fört ut eller försökt föra ut Bilen utanför Sveriges riksgräns eller om Kunden inte återlämnar Bilen i tid. Nyssnämnda gäller inte om Kunden är i dröjsmål med någon betalning. I sådant fall har Aimo rätt att omedelbart avsluta en pågående Hyresperiod om Kunden är i efterskott med någon betalning och inte betalar inom skälig tid efter det att Aimo påmint Kunden om detta. Vid en sådan uppsägning som nämns i denna klausul har Aimo rätt att vidta alla nödvändiga åtgärder för att återfå besittningen till Bilen och Kunden är skyldig att ersätta Aimo för alla kostnader och skador till följd av detta.

 1. Avgifter och betalningsvillkor

12.1 Faktura, Prislista och betalning

Aimo ska fakturera Kunden hyra för dennes användning av Bilen enligt den från tid till annan gällande Prislistan. Den gällande Prislistan återfinns på Aimos webbplats och i Aimo-appen. Aimo har rätt att när som helst ändra Prislistan för framtida uthyrningar. Hyra inklusive lagstadgad mervärdesskatt förfaller till betalning vid slutet av den avtalade Hyresperioden. Fakturan är även tillgänglig i Aimo-appen.

Debitering av Aimo Rental sker i förskott vid tillfället då bokningen startas. Aimo reserverar sig rätten att neka användning av bilen om betalning misslyckas i enlighet med betalningsvillkoren.

12.2 Dröjsmål med betalning

Om det saknas tillräckliga medel på Kundens konto för att erlägga betalning utgår (i förekommande fall) dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1976:635) och inkassokostnader.

Vid utebliven betalning i samband med att hyresperioden avslutas skickar Aimo först en betalningspåminnelse till den e-postadress som kunden uppgivit i samband med registrering. Om Kunden återigen försummar att betala skickar Aimo en pappersfaktura till Kundens folkbokföringsadress. Vid pappersfaktura har Aimo rätt att ta ut en fakturaavgift och en påminnelseavgift.

Om Kunden inte betalar senast på förfallodagen förbehåller sig Aimo rätten att vända sig till inkasso vilket innebär tillkommande kostnader.

12.3 Fullmakt att debitera kreditkort

Genom sitt godkännande av dessa Allmänna Villkor befullmäktigar Kunden Aimo att debitera det kort som är registrerat i Aimo-appen vid tidpunkten för den första uthyrningen och vid alla senare uthyrningar samt för alla kostnader som Kunden är skyldig att betala under eller i samband med uthyrningen (såsom exempelvis fast avgift för utlägg vid trafiköverträdelser, överträdelser relaterade till vägtullar, viten etc. enligt vad som anges i Prislistan.

 1. Kvittning och retentionsrätt

13.1 Förfallna betalningar

Om Kunden är i dröjsmål med en betalning till Aimo förfaller alla existerande skulder till Aimo till omedelbar betalning.

 1. Ändringar av de Allmänna Villkoren

Aimo ska ha rätt att ändra de Allmänna Villkoren för framtida enskilda hyresavtal under förutsättning att ändringarna är skäliga gentemot Kunden. Kunden ska skriftligen meddelas genom epost eller på annat lämpligt sätt om alla ändringar av de Allmänna Villkoren. Ändringarna ska anses godkända och bindande när de träder i kraft för ett existerande avtalsförhållande om Kunden inte säger upp avtalsförhållandet. Aimo ska särskilt påpeka denna konsekvens för Kunden i meddelandet om ändringarna. Kunden ska meddela Aimo om eventuell uppsägning inom en månad efter Aimos meddelande om ändringarna. Kunden har rätt att säga upp avtalsförhållandet enligt denna § 16 oavsett vad som anges i annan bestämmelse i dessa Allmänna Villkor.

 1. Personuppgifter och Kundens skyldighet att lämna uppgifter

För att kunna tillhandahålla dig tjänsterna måste Aimo samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. Aimo sätter värde på alla som använder våra tjänster och vi gör allt vi kan för att skydda Kundernas integritet och säkerställa att de personuppgifter vi behandlar är skyddade. Aimo behandlar Kundens personuppgifter i enlighet med Aimos Integritetspolicy som finns på webbplatsen och i Aimo-appen. Integritetspolicyn beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, den rättsliga grunden för vår behandling av uppgifterna, hur vi skyddar dem och hur länge vi lagrar dem. Den beskriver också dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”). Läs vår Integritetspolicy noga och försäkra dig om att du förstår den. Aimo använder cookies på sin webbplats och i Aimo-appen. För information om vår användning av cookies bör du läsa vår cookie-policy som finns på webbplatsen och i Aimo-appen.

Kundens godkännande av vår Integritetspolicy anses ske när Kunden registrerar sig hos Aimo och godkänner dessa Allmänna Villkor enligt vad som anges i § 2.4 ovan. Om du inte vill att dina personuppgifter används enligt vår Integritetspolicy bör du inte registrera dig hos Aimo eller använda våra tjänster.

Genom att använda Aimos tjänster bekräftar Kunden att alla personuppgifter som lämnats av Kunden är riktiga och aktuella. Kunden är skyldig att utan dröjsmål meddela Aimo om alla förändringar i adress, e-postadress, mobilnummer och betalningsuppgifter samt om eventuella begränsningar i behörigheten att framföra motorfordon. Vid uppsåtligt eller vårdslöst brott mot denna skyldighet ska Kunden, i den utsträckning som medges enligt lag, ansvara för alla skador och följdskador som uppkommer till följd av inaktuella eller felaktiga uppgifter om Kunden.

 1. Klagomål och meddelanden

Om en Kund anser att Aimo inte har fullgjort sina skyldigheter enligt de Allmänna Villkoren eller ett enskilt hyresavtal, ska Kunden meddela Aimo inom skälig tid efter det att Kunden fick vetskap om eller borde fått vetskap om denna omständighet (ett klagomål). För att förenkla processen rekommenderar Aimo att klagomålet sänds med epost. Det är naturligtvis också möjligt att kontakta Aimo via brev eller telefon. Aimos kontaktuppgifter finns i den sista paragrafen i dessa Allmänna Villkor.

Observera att ångerrätten för en konsument enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte gäller för fordonsuthyrning.

 1. Allmänt

17.1 Tillämplig lag

Affärsförhållandet ska regleras av svensk lag.

17.2 Alternativ tvistlösning för konsumenttvister

Om det uppkommer en tvist mellan Aimo och en Kund som är konsument, där parterna inte kan enas och Kunden vill driva ärendet vidare, kan Kunden hänskjuta tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden. Nämnden kan nås antingen via webbplatsen www.arn.se eller genom brev till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Om Kundens klagomål hänför sig till ett inköp på nätet har Kunden även möjlighet att använda EU:s nätplattform för tvistlösning. EU:s nätplattform finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.3 Integrationsklausul och ändringar

Det finns inga muntliga sidoavtal. Alla ändringar och tillägg till dessa Allmänna Villkor ska vara skriftliga, varvid epost är tillräckligt.

17.4 Bestämmelses ogiltighet

Om bestämmelse i detta Avtal, helt eller delvis, skulle befinnas ogiltig eller olaglig ska detta inte påverka Avtalets återstående bestämmelser. Aimo och Kunden förbinder sig att ersätta borttagna bestämmelser med bestämmelser som uppfyller motsvarande ändamål och avtalsparternas presumerade avsikt. Svensk lag ska tillämpas. Avtalsspråk är svenska.

 1. Kontaktuppgifter

Aimo Solution AB
559148-0941

Förmansvägen 11,
117 43 STOCKHOLM

hello@aimoshare.se
+46 10 456 39 39

Momsnummer: SE559148094101
Registrerat huvudkontor: Stockholm

Dataskyddsombud Martin Milfors

E-postadress: privacy@aimoshare.se